Câu 1: Một hỗn hợp X gồm metanol, ancol anlylic, etanđiol và glixerol. Cho 5,18 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,568 lít khí (đktc). Mặt khác, đem đốt cháy hoàn toàn 5,18 gam X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình (I) chứa H2SO4 đặc dư và bình (II) chứa Ba(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình (I) tăng lên 4,86 gam, còn bình (II) xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 39,40 gam B. 43,34 gam C. 19,70 gam D. 29,55 gam

Câu 2: Hỗn hợp X gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 20. Hỗn hợp Y gồm metan và etan có tỉ khối so với hiđro là 11,5. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y cần V lít hỗn hợp X (đktc). Giá trị của V là
A. 6,944 lít B. 4,928 lít C. 10,752 lít D. 9,856 lít
Câu 3: Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa; Giá trị của m là
A. 78,875 gam B. 76,755 gam C. 147,750 gam D. 73,875 gam